Vedtægter

§1.
Navn og hjemsted
Foreningens navn er Musik mellem Fjordene.
Foreningens hjemsted er Frederikssund Kommune.

§2.
Foreningens mål
At fremme musiklivet i Hornsherred.
At skabe grundlag for afholdelse af koncerter af høj kvalitet, med afsæt i Kulturhuset Rejsestalden, Jægerspris.

§3.
Medlemsskab
Alle kan blive medlem af foreningen, såfremt de betaler kontingent og
anerkender foreningens mål og vedtægter.
Medlemsskab af foreningen ophører, hvis kontingentet ikke er betalt 3 måneder
efter forfald.
Medlemskab kan til tider give rabat ved foreningens arrangementer.

§4.
Kontingent
Kontingentets størrelse for det efterfølgende år samt opkrævningsform fastsættes af
generalforsamlingen.

§5.
Udelukkelse
Bestyrelsen kan udelukke et medlem, hvis dette ved omtale eller handling skader
foreningens interesser eller anseelse.
En udelukkelse skal godkendes af den følgende generalforsamling.

§6.
Foreningens ledelse
Foreningens ledelse varetages af en bestyrelse på 5 medlemmer, der
vælges af generalforsamlingen.
Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år ad gangen.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og kasserer mv.
Generalforsamlingen vælger 2 suppleanter. Suppleanter vælges for 2 år ad gangen.
Generalforsamlingen vælger desuden en revisor og en revisorsuppleant. Revisor og revisorsuppleanter må ikke være medlemmer af bestyrelsen. Revisor og revisorsuppleant vælges for 2 år ad gangen.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og er kun beslutningsdygtig, når et
flertal er tilstede.
Bestyrelsen kan overdrage opgaver til medlemmer uden for bestyrelsen.
Foreningen tegnes af formand og kasserer.

§7.
Regnskab
Regnskabsåret følger kalenderåret.

§8.
Revision
Regnskabet revideres af den på generalforsamlingen valgte revisor.

§9.
Generalforsamlingen
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i 1. kvartal.
Generalforsamlingen bekendtgøres på mail til samtlige medlemmer samt offentligt på foreningens blog.
Generalforsamlingen indkaldes med mindst 21 dages varsel.
Stemmeret har alle, der har betalt kontingent i det pågældende år.
Afstemningen foregår ved håndsoprækning. Dog skal afstemningen foregå
skriftligt, når mindst 10% af de fremmødte forlanger dette.
Alle afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal blandt de fremmødte medlemmer, og en lovligt indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal medlemmer.
Der kan ikke afgives stemme ved fuldmagt.

Dagsorden på den ordinære generalforsamling er følgende:
1. Valg af dirigent og referent.
2. Valg af 2 stemmetællere.
3. Godkendelse af formandens beretning.
4. Godkendelse af det fremlagte regnskab.
5. Fastlæggelse af kontingent for det kommende år.
6. Behandling af indkomne forslag.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsessuppleanter. 3 bestyrelsesmedlemmer på lige år og 2 bestyrelsesmedlemmer på ulige år. 1 suppleant på lige år og 1 suppleant på ulige år.
8. Valg af revisor samt revisorsuppleant.
10. Eventuelt.

Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal
skriftligt være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

§ 10.
Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling kan til en hver tid indkaldes af bestyrelsen og
skal tillige finde sted, når mindst 10% af foreningens medlemmer indsender
skriftlig anmodning herom.
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindst 14 dages varsel.

§11.
Vedtægtsændringer
Ved vedtægtsændringer skal 2/3 af samtlige afgivne stemmer være for forslaget.

§12.
Foreningens opløsning
Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særligt
indkaldt generalforsamling.
Til foreningens opløsning kræves, at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for
opløsning på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger.
Foreningens midler skal ved opløsning doneres til en frivillig kulturel forening på Hornsherred.

§13.
Foreningens formue
For foreningens forpligtelser hæfter kun foreningens formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.Vedtaget på den ordinære generalforsamling, fredag den 23. februar 2018 i Kulturhuset Rejsestalden.